Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Sprawozdania za 2023 rok

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2019 poz. 1222), w RozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. z 2021 r. poz. 504 z pozn.zm.) oraz na podstawie  „Standardu Pracy  Komitetu Transfuzjologicznego” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zwraca się z prośbą o sporządzenie i przekazanie do RCKiK we Wrocławiu do 30.01.2024 r.:

1. Sprawozdanie z zakresu zużycia krwi i jej składników za 2023 rok zgodnie z załączonym wzorem "sprawozdanie nr I".
 
Prosimy o przesłanie w/w sprawozdań w terminie do 16.02.2023 r. Sprawozdania prosimy przesłać pocztą lub elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat@rckik.wroclaw.pl
 
2. Sprawozdanie z działalności w zakresie krwiolecznictwa za rok 2023 zgodnie z załączonym wzorem "sprawozdanie nr II".
 
Prosimy o przesłanie w/w sprawozdań w terminie do 30.01.2023 r. Sprawozdania prosimy przesłać pocztą lub elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat@rckik.wroclaw.pl
 
3. Sprawozdanie dotyczące zgłaszania niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych oraz zdarzeń związanych z transfuzją za 2023 rok zgodnie z załączonym wzorem "sprawozdanie nr III", 
 
Prosimy o przesłanie w/w sprawozdań w terminie do 30.01.2023 r. Sprawozdania prosimy przesłać pocztą lub elektronicznie na adres e-mail:
 sekretariat@rckik.wroclaw.pl
 
 
Ze względu na konieczność wykonania zbiorczego sprawozdania z góry dziękujemy za dotrzymanie terminu.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.