Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Przywileje Honorowego Dawcy Krwi

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak w ramach podziękowania zostały przygotowane uprawnienia, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną krew.

 

PRZYWILEJE     HDK
zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje się krew lub jej składniki z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a w okresie zagrożenia epidemicznego, pandemii zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje się krew lub jej składniki i w dniu następnym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (czekolady)
zwrot poniesionych kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi zgodnie z przepisami i wytycznymi
możliwość uzyskania bezpłatnych badań laboratoryjnych: grupa krwi, morfologia, badania w kierunku zarażenia wirusami: HIV, HCV, HBV oraz Treponema pallidum 
ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
w okresie zagrożenia epidemicznego, pandemii po 3 donacjach - 33% ulga w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego (pkp 1 i 2 klasa pociągów osobowych i pośpiesznych oraz autobusy w komunikacji zwykłej i przyspieszonej oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne na podstawie biletów jednorazowych)
prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej już po 3 donacjach w czasie epidemii/zagrożenia epidemiologicznego
w RCKiK we Wrocławiu - karta identyfikacyjna grupy krwi - po 3 donacjach w RCKiK we Wrocławiu
nagrody w ramach programu lojalnościowego „Każda kropla jest cenna”
zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”
PRZYWILEJE     ZHDK
tytuł i odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III lub II, lub I stopnia  oraz wszystkie powyższe przywileje HDK
korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi i jej składników
po oddaniu minimum 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników tytuł i odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
w zależności od rozwiązań przyjętych w przepisach prawa miejscowego - ulgi lub zwolnienia od opłat w komunikacji miejskiej
w RCKiK we Wrocławiu za oddane 60 litrów krwi lub jej składników wyróżnienie „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu”

 

Honorowemu Dawcy  Krwi  (osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej służby krwi i oddała krew) przysługuje:

 • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal (czekolady),
 • zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje krew  i na czas okresowego badania lekarskiego  na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów  prawa pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
 • możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego od podstawy opodatkowania,
 • każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi (kobiecie, która oddała przynajmniej 5 litrów krwi i mężczyźnie, który oddał przynajmniej 6 litrów krwi) przysługuje :

 • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal (czekolady),
 • zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego  na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów  prawa pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju,
 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem (leki, które krwiodawca może stosować w związku z oddawaniem krwi),
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach. W przypadku gdy świadczenie nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących (dotyczy wyłącznie wizyty pierwszorazowej)

Uzyskanie odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu  

Po oddaniu minimum 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, można uzyskać odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu wraz z legitymacją, która potwierdza uzyskanie tego tytułu. Wniosek może złożyć kierownik jednostki organizacyjnej służby krwi w której dawca oddaje krew (w rejestracji w siedzibie głównej i Terenowych Oddziałach) oraz organy ogólnopolskie stowarzyszeń honorowych dawców krwi. Wnioski są rozpatrywane sukcesywnie, czas oczekiwania jest uzależniony od liczby złożonych wniosków. Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu  nie zapewnia żadnych dodatkowych praw i przywilejów.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 

1.     Dawcy krwi:

a)      kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
b)      mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
- przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia" i brązowa odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia".

2.     Dawcy krwi:

a)      kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
b)      mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
- przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia" i srebrna odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia".

3.     Dawcy krwi:

a)      kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
b)      mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
- przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" i złota odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia".

Aby otrzymać tytuł „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” należy załączony wniosek i złożyć go w PCK »

4.     „Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

 

Dodatkowe uprawnienia dla Krwiodawców w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

 • 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym. Zgodnie z art. 9a ust 1 pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. Z powyższego wynika, że art. 9a ust 1 pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi będzie miał zastosowanie (dwa dni wolne) w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego,
 • prawo do korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach. W przypadku gdy świadczenie nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących (dotyczy wyłącznie wizyty pierwszorazowej). 
 • Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.

Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (przy rejestracji Dawców). Zaświadczenie musi zawierać:

 • datę wydania
 • imię  i nazwisko Dawcy
 • PESEL Dawcy
 • informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników

Podstawa prawna:

Art. 9a ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tj. Dz.U. 2020.1777 ze zm.),

Art. 33 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021. 159)

 

W zależności od rozwiązań przyjętych w przepisach prawa miejscowego, Honorowym Dawcom Krwi, Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi lub Honorowym Dawcom Krwi - Zasłużonym dla Zdrowia Narodu, mogą przysługiwać ulgi lub zwolnienia od opłat w komunikacji miejskiej

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów we Wrocławiu

Rada Miejska Wrocławia podjęła w dniu 16 czerwca 2011 r. uchwałę nr X / 207 / 11 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla:

 • mężczyzn, którzy oddali 18 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • kobiet, które oddały 15 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Od dnia 16 stycznia 2012 r. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4 załącznika do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 8, poz. 232, z późn. zm.) będą mogli legitymować się w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, który to dokument, w myśl postanowień § 3 ust. 3 ww. uchwały jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez nich uprawnienia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej. http://www.wroclaw.pl/uprawnienia-do-ulg

 

30 czerwca 2021 roku  przypadł ostatni dzień honorowania kart UrbanCard w pociągach dolnośląskich przewoźników. Od 01.07.2021 honorowi krwiodawcy nie będą już mogli korzystać z ulg wynikających z posiadania Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu w pociągach POLREGIO. Miasto rozważa jednak nową ugodę z przewoźnikiem Koleje Dolnośląskie.


Skrót do podstaw prawnych:

Podstawy prawne z późn. zmianami: (Dz.U.97.106.681) ustawa z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi;  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego;(Dz.U.2004.261.2602) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku; (Dz.U.2004.263.2625) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych;(Dz.U.1991.80.350)ustawa o podatku dochodowym od osób


fizycznych. z dnia 26 lipca 1991 i (Dz.U.2010.226.1478); (Dz.U.2004.210.2135) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; (Dz.U.2010.23.119) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków i (Dz.U.2011.122.696); (Dz.U.2006.180.1324) i (Dz.U.2005.65.573) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznak

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Oławie

Na podstawie uchwały nr XXXIX/265/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, na podstawie okazanej legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wraz z dokumentem tożsamości.

Uchwała Rady Miejskiej w Oławie

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Jelczu-Laskowicach

Uchwałą Nr XXIV.164.2012 r. Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie określenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wprowadził bezpłatne przejazdy (na podstawie legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" i dowodu tożsamości) na wszystkich liniach miejskiej komunikacji zbiorowej dla:

 • kobiet, które oddały 5 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • mężczyzn, którzy oddali 6 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Uchwała Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Legnicy

Opracowano na podstawie:

 Uchwały nr XXII/303/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica

 Uchwały nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” oraz zmianie niektórych uchwał.

 

 • kobiety, które oddały 10 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • mężczyzn, którzy oddali 12  litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

https://www.mpk.legnica.pl/przejazdy-ulgowe

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Głogowie

Zgodnie z Uchwałą nr X/74/15 Rady Miejskiej w  Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. Honorowi Dawcy Krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 15 litrów krwi, mają prawo do bezpłatnego korzystania z autobusów MPK.

Dawca legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu - Terenowy Oddział w Głogowie (godz. 7.00-14.00), zawierającym informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz potwierdzenie ilości oddanej krwi, okazanym wraz z dokumentem tożsamości - będzie miał wyrobioną Głogowską Kartę Miejską.

W/w kartę można wyrobić w punkcie MPK w Głogowie przy ul. Plac 3 Maja (wejście obok cukierni), oprócz zaświadczenia z krwiodawstwa należy mieć przy sobie zdjęcie oraz  dokument tożsamości.

Uwaga!

Głogowska Karta Miejska jest ważna tylko z dowodem osobistym.

Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie

Do pobrania instrukcja nadawania odznaczeń >>>

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.