Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Projekty UE w publicznej służby krwi

 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU
DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

w zakresie

wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi
(roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji)

 

Tytuł projektu/ 
nr projektu
Unowocześnienie infrastruktury celem poprawy efektywności działania centrum krwiodawstwa oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
Nr POIS.11.03.00-00-0174/22

 

Opis Projektu
 

RCKiK we Wrocławiu jako jednostka organizacyjna publicznej służby krwi realizuje zadania publiczne z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa o szczególnym znaczeniu dla zapewnienia ciągłości działania ochrony zdrowia, a w szczególności realizuje w trybie ciągłym zadania w dobie pandemii COVID-19 dostarczając do szpitali ratujące życie krew i jej składniki, w tym osocze ozdrowieńców.


Doposażenie w urządzenia medyczne jak i niemedyczne przyczyni się do zapewnienia optymalnych warunków dla krwiodawców oraz jakości pobranej krwi i jej składników, a w efekcie przyczyni się do ograniczania negatywnych skutków pandemii.
Doposażenie RCKiK we Wrocławiu w nowoczesne technologicznie, zaawansowane narzędzia informatyczne pozwoli na zapewnienie ciągłości działania i obsługę w RCKiK we Wrocławiu, z wykorzystaniem elektronicznych rozwiązań, umożliwiając pracę w systemach komputerowych, w standardowych warunkach pracy oraz w warunkach pracy zdalnej związanej z wprowadzoną na czas pandemii rotacją personelu.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące działania:


Zadanie nr 1 - Roboty budowlane
Remont dachu budynku głównego dawców krwi w RCKiK we Wrocławiu uwzględniający wymianę membrany oraz roboty dekarsko-blacharskie dla zapewnienia prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy i realizacji zadań statutowych.
Zadanie nr 2 - Zakup wyposażenia medycznego
Zakup na potrzeby RCKiK we Wrocławiu, w tym Terenowych Oddziałów urządzeń medycznych w celu zapewnienia nowego, niezawodnego sprzętu, jako podstawowych urządzeń do pobierania krwi pełnej i jej składników, co jest szczególnie istotne w sytuacji pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
Zadanie nr 3 - Zakup wyposażenia niemedycznego
Zakup wyposażenia (m.in. laboratoryjnego, sprzętu informatycznego) na potrzeby RCKiK we Wrocławiu, w tym Terenowych Oddziałów, w celu zapewnienia nowego, niezawodnego sprzętu, jako podstawowych urządzeń niezbędnych do preparatyki i diagnostyki pobranej krwi i jej składników, szczególnie w warunkach pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
Zadanie nr 4 - Zakup urządzeń do dezynfekcji
Doposażenie w urządzenia do dezynfekcji służące do bezpośredniego zwiększenia bezpieczeństwa dawców krwi i pracowników służby krwi a szczególnie w sytuacji panującej pandemii COVID – 19 oraz innych chorób zakaźnych.
Zadanie nr 5- Działania informacyjno-promocyjne
Oznaczenie zakupionych urządzeń naklejkami informacyjnymi o projekcie oraz umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej na budynku głównym RCKiK we Wrocławiu.


Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0174/22-00/620/2023/87
Wartość projektu: 4499491,48 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych : 3814000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3814000,00 PLN
Poziom dofinasowania kosztów kwalifikowalnych: 100%
Według założeń harmonogramu projektu, realizacja zakończy się do 30.09.2023r

 

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości (kliknij)

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.