Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Hemofilia

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2019 r., Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, podpisał aktualizację Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne. Treść podpisanego dokumentu znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Krwi pod poniższym linkiem:

 

 
Najważniejsze zmiany w aktualizacji programu:
 
1.Wydłużenie terminu do 1 lipca 2020 roku wprowadzenia wymagalności kart postępowania do wystawienia zamówienia na koncentrat czynnika krzepnięcia lub desmopresynę (załącznik nr 1).
2. W załączniku nr 4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. Ludwika Bierkowskiego (który odmówił realizacji programu), zastąpiono Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (który będzie realizował program).
3. W załączniku nr 4 wykreślono Szpital Wojewódzki w Opolu Spółkę z o. o., gdyż przestał spełniać warunki określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wymagane od świadczeniodawców, udzielających świadczeń w zakresie Hematologia – leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.
4. Dodano zapis umożliwiający powołanie do Rady Programu również przedstawiciela grupy ds. hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz przedstawicieli Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2024” 

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

 

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

1.         wydania leku „na ratunek”,

2.         ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.