Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu wypełniając przepisy:

  • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t. );
  • ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 j.t. z późn.zm.);
  • rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2014. 584), w celu poprawy organizacyjnej i finansowej efektywności procesu komunikacji z podmiotami zewnętrznymi udostępnia na platformie ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą, wystawiającą urzędowe poświadczenie przedłożenia.

 

Wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej zwalnia nadawców z kosztów opłacania papierowych przesyłek pocztowych oraz zapewnia skuteczniejsze i szybsze wnoszenie pism, a adresatowi w znaczącym stopniu ułatwia zarządzanie przychodzącą korespondencją.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza proponuje wszystkim podmiotom zewnętrznym wykorzystywać w procesie komunikacji wyłącznie elektronicznej skrzynki podawczej(/RCKiKWroclaw/SkrytkaESP (Otworzy się w nowej karcie)) – dla przesyłek wymagających potwierdzenia odbioru, oraz poczty elektronicznej (sekretariat@rckik.wroclaw.pl) dla przesyłek niewymagających takiego potwierdzenia. Przesyłki muszą być dokumentami posiadającymi atrybuty dowodu, a więc muszą być zabezpieczone przed niekontrolowaną modyfikacją podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub danymi potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP.

 

UWAGA!
Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać wyłącznie dostarczając dokumenty elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do RCKiK:
dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:
*.doc
*.docx
*.gif
*.jpg (jpeg)
*.ods
*.odt
*.pdf
*.png
*.rtf
*.svg
*.tif (tiff)
*.txt
*.xls
*.xlsx
*.xml

  • wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB,
  • dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.


W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych niespełniających ww. wymogów (łącznie) – nie będą one wprowadzone do systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (eDokumenty) RCKiK we Wrocławiu i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.