Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Droga dawcy

ODDANIE KRWI - KROK PO KROKU

Bardzo ważne, aby podczas całego procesu oddawania krwi mieć przy sobie aktualny dokument tożsamości.
Trzeba go okazać w rejestracji, pracowni hematologicznej, gabinecie lekarskim oraz przed oddaniem krwi.


Droga dawcy:

  • Krok 1: Szatnia (przy wejściu głównym są przygotowane szafki) Prosimy o pozostawienie okrycia wierzchniego, dużych toreb.
  • Krok 2: Rejestracja Należy podać aktualny adres do korespondencji i numer kontaktowy telefonu. Przy zmianie adresu konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie Centrum Krwiodawstwa.
  • Krok 3: Pracownia Hematologiczna Po rejestracji zgłaszamy się w Pracowni Hematologicznej, w której zostaną pobrane próbki krwi do badań, m.in. zostanie wykonany poziom HB. W celu otrzymania wyniku tego badania należy zgłosić to przed pobraniem osobie pobierajacej próbki.


Jeśli nie ma kolejki prosimy wchodzić bez wezwania.
 

  • Krok 4: Poczekalnia Oczekując na wyniki badań należy wypełnić kwestionariusz długopisem (nie ołówkiem). Kwestionariusz zawiera intymne pytania, dlatego należy wypełnić go samodzielnie, bez ingerencji innych osób(kwestionariusz wydaje rejestracja).
  • Krok 5: Gabinet lekarski Czekamy w poczekalni na wezwanie do gabinetu lekarskiego. Krwiodawcy wzywani są pojedynczo. Lekarz przeprowadzi badanie i zabierze wypełniony kwestionariusz.
  • Krok 6: Kawiarenka Przed oddaniem krwi zalecane jest skorzystanie z oferty kawiarenki. Dawcy zakwalifikowani na zabieg pobrania płytek lub osocza, ze względu na dłuższy czas poboru, proszeni są o skorzystanie z WC.
  • Krok 7: Pobieranie krwi i jej składników Na początek prosimy o udanie się do umywalni. Każdego dawcę prosimy o staranne umycie zgięć łokciowych obu rąk płynem z dozownika. Na umytą skórę prosimy nie naciągać rękawów. Dawca, który oddaje krew pełną oczekiwany jest w pokoju nr 2.04. Dawca zakwalifikowany na zabieg pobrania płytek lub osocza proszony jest o zgłoszenie się w pokoju nr 2.03.
  • Krok 8: Po oddaniu krwi lub jej składników należy odpocząć przynajmniej 15 minut w poczekalni, a następnie powrócić do rejestracji na parterze.
  • Krok 9: Rejestracja Wydaje zaświadczenia potrzebne do uzyskania: zwrotu kosztów przejazdu oraz zwolnienie do pracy lub szkoły, zaświadczenie do szpitala dla dawców rodzinnych, do klubów honorowych dawców krwi, zaświadczenie do odliczenia podatkowego.
  • Krok 10: Kawiarenka/Kasa Dawca otrzymuje zwrot kosztów przejazdu oraz talon żywnościowy, na który w kawiarence dostaje czekolady.


Od dawcy przy oddaniu krwi pobiera się próbki krwi w celu wykonania badania grupy krwi oraz wirusów: HIV, WZW typu B i C, a także kiły.


Ważne: jeśli chcesz otrzymać wyniki swoich badań zgłoś ten fakt w momencie rejestracji - w przeciwnym wypadku wyniki badań nie zostaną dla Ciebie przygotowane!


Wyniki tych badań można odebrać osobiście w rejestracji po 10 dniach.
Odbiór wyników przez inne osoby należy zgłosić w rejestracji w dniu oddania krwi. W przypadku nieprawidłowych wyników Dawca zostanie powiadomiony przez Centrum listem poleconym. Osobom, które oddały krew po raz pierwszy legitymacja zostanie przesłana pocztą.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi, obowiązuje nowy wzór Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001742

 

 

 

 


Po oddaniu krwi, jeżeli uważasz, że Twoja krew nie nadaje się do przetoczenia innemu człowiekowi i chcesz, aby całość donacji została wycofana - informację taką możesz przekazać lekarzowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa telefonicznie lub osobiście lub możesz wrzucić kartkę ze swoimi danymi do skrzynki przy rejestracji. Zrób to w jak najkrótszym czasie po oddaniu krwi, tak, aby pobraną krew można było jeszcze wycofać. 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.