Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Szkolenia dla pracowników Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach projektu „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych - nr porozumienia: POWR.05.02.00-00-0002/21- 00.

 

Przeprowadzenie szkoleń służy:

 1) podniesieniu w okresie realizacji projektu wiedzy, wzmocnieniu kompetencji i umiejętności poprzez przeszkolenie kadry centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym kadry zarządzającej, niezbędnych do skutecznego zarządzania jakością i bezpieczeństwem dawcy krwi;

 2) ocenie przygotowanych do wdrożenia zaproponowanych rozwiązań.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych:

  • Zadanie 1 – 5 szkoleń w formie zdalnej – w dniach 11.10.2023 r., 12.10.2023 r., 20.10.2023 r., 23.10.2023 r., 9.11.2023 r.
  • Zadanie 2 – 3 szkolenia w formie stacjonarnej w Warszawie –  w dniach 14.11.2023 r., 16.11.2023 r., 17.11.2023 r.
  •  Zadanie 3 – 5 szkoleń w formie zdalnej – 4 z nich dedykowane w szczególności dla personelu kwalifikującego dawców krwi i jej składników w terminach 17.10.2023 r., 18.10.2023 r., 24.10.2023 r., 25.10.2023 r. oraz jedno przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za działania promocyjno-marketingowe oraz obsługę dawców – w dniu 30.11.2023 r.

W projekcie ma wziąć udział 545 pracowników z 23 centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa:

 1) w ramach zadania 1 pod nazwą Opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu schematu opracowywania standardowych procedur operacyjnych –276 (dwustu siedemdziesięciu sześciu) pracowników Działu Zapewnienia Jakości, Działu Dawców i Pobierania, Działu Preparatyki, Działu Laboratoryjnego (w tym Działu Czynników Zakaźnych i Działu Immunologii Transfuzjologicznej) i Działu Ekspedycji; co najmniej dwunastu pracowników z każdego Centrum.

 2) w ramach zadania 2 pod nazwą Opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń w zakresie prowadzenia statystycznej kontroli procesu - 69 (sześćdziesięciu dziewięciu) pracowników Działu Zapewnienia Jakości oraz zajmujących się przygotowaniem danych (IT) (po trzy osoby z każdego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym 2 osoby z Działu Zapewnienia Jakości);

3) w ramach zadania 3 pod nazwą Opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń w zakresie standardu obsługi dawców - 200 (dwustu) pracowników Działu Dawców i Pobierania (kwalifikujący lekarze i pielęgniarki, osoby rejestrujące), Działu Laboratoryjnego – Pracowni Analitycznej, Działu do spraw marketingu i promocji; ośmiu pracowników z każdego Centrum.

Zachęcamy do rekrutacji wszystkich chętnych, w przypadku większej liczby osób zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szkolenia trwać będą 8 (osiem) godzin lekcyjnych po 45 (czterdzieści pięć) minut tj. 6 (sześć) godzin zegarowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Krwi

 

https://www.gov.pl/web/nck/po-wer---doskonalenie-jakosci-zarzadzania-w-centrach-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.