Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.rckik.wroclaw.pl

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Deklaracja dostępności w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat, sekretariat@rckik.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 371 58 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna

1. Adres
               Dolnośląskie 
               Wrocław
               ul. Czerwonego Krzyża 5/9
               50-345 Wrocław
 
2. Parking
2.1 Na czas przybywania w RCKiK, możliwość skorzystania z miejsca parkingowego przeznaczonego dla dawców krwi.
2.2 Przed budynkiem, w którym znajduje się rejestracja, wyznaczone  jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Należy pamiętać o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
2.3 Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
2.4 Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 1 metr.
2.5 Parking jest bezpłatny.
 
3. Pies asystujący
3.1 Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Należy pamiętać o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
3.2 Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
3.3 Zapewniamy wodę dla psa.
 
4. Wejście do budynku
4.1 Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
4.2 Przy schodach znajduje się poręcz.
4.3 Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 7%
4.4 Drzwi zewnętrzne otwierają się automatycznie.
4.5 Drzwi wewnętrzne należy otworzyć ręcznie.
4.6 Wewnętrzne drzwi otwierają się na zewnątrz.
4.7 Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
4.8 Drzwi wyposażone są w  wygodną i ergonomiczną klamkę.
4.9 W celu sygnalizacji swojej obecności w RCKIK należy skorzystać z  oznakowanego dzwonka przy drzwiach. Dawcy zostanie przydzielony asystent.
4.10 W przypadku braku możliwości skorzystania z głównego wejścia, istnieje możliwość wjazdu windą z poziomu  podwórka na parter.
4.11 Wejście do windy znajduje się na parterze w korytarzu i  od podwórka budynku  z poziomu gruntu 
 
5. Przestrzeń za wejściem
5.1Za wejściem do głównego budynku znajduje się szeroki korytarz pozwalający na wjazd wózkiem inwalidzkim. Po lewej znajdują się samoobsługowa szatnia z  szafkami oraz  z automatem biletowym do systemu kolejkowego . Na wprost wejścia znajduje się winda, z prawej strony od wejścia znajduje się  punkt obsługi/rejestracja Szeroki korytarzu  pełni funkcje poczekalni. Z poczekalni prowadzą wejścia  do  pomieszczeń  laboratorium i gabinetów lekarskich.
5.2 Sala Pobrań  krwi i składników znajdują się na 1 piętrze. 
5.3 Na 1 piętro prowadzą schody. Istnieje również możliwość wjazdu windą.
5.4 Przed wejściem do Sali Pobrań znajduje się pomieszczenie, w którym znajduje się umywalnia dla dawców (mycie zgięcia łokciowego).
5.5 Nad każdym pomieszczeniem znajduje się tabliczka z numerem i nazwą kolejnego etapu Drogi Dawcy.
5.6 System kolejkowy posiada  funkcję  graficzną i głosową.
5.7 Przestrzeń za wejściem  jest zazwyczaj głośna  i znajdują się tam oczekujący dawcy.
5.8 Pomieszczenia są dobrze oświetlone.
5.9 w budynku na parterze i 1 piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością 
 
6. Ciągi poziome
 
6.1 Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach.
6.2 W budynku głównym wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
6.3 W budynku laboratoryjnym część korytarzy  na 1 piętrze nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 
7. Ciągi pionowe
 
7.1 Na wszystkie  kondygnacje można się dostać za pomocą schodów.
7.1.1. przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
7.2 Istnieje możliwość skorzystania z windy.
7.2.1 Drzwi windy otwierają się automatycznie.
7.2.2 Winda znajduje się w budynku głównym oraz w budynku laboratorium
7.2.3 Przyciski sterujące posiadają duże, intuicyjne oznaczenia.
 
8. Pomieszczenia
 
8.1 Około 95% pomieszczeń jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową..

 

 

 

Aplikacje mobilne

RCKIKWROCŁAW - aplikacja w trakcie aktualizacji

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.